06- 51561428
ina@sissingh.nl

Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden en annuleringsvoorwaarden voor deelname aan symposia georganiseerd door Ina Sissingh Training en Scholing Compressietherapie. ‘Het symposium’ wordt georganiseerd door ‘

Ina Sissingh Training en Scholing Compressietherapie, hierna te noemen ‘de organisatie’.

 

Artikel 1 Algemene voorwaarden

1.1 Bij onvoldoende belangstelling behoudt de organisatie zich het recht voor om het symposium te annuleren.

1.2 De organisatie informeert u hierover zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk 2 weken voor het symposium. In geval van annulering wordt het reeds betaald inschrijfgeld volledig gerestitueerd.

 

Artikel 2 Aanmelding

2.1 De aanmelding voor het symposium vindt plaats door middel van een door de deelnemer betaald toegangsbewijs op de website van de organisatie.

 

Artikel 3 Betaling

3.1 Deelnemers aan het symposium kunnen het inschrijfgeld betalen via iDeal bij inschrijving.

3.2 De vermelde prijzen zijn exclusief btw tenzij anders aangegeven.

 

Artikel 4 Annuleringsvoorwaarden

4.1 Tot 2 weken voor het symposium kunt u kosteloos annuleren via het e‐mailadres: info@sissingh.nl minus €5 administratiekosten per inschrijving.

4.2 Bij annulering tot 5 werkdagen voor het symposium zijn wij genoodzaakt 50% van het inschrijfgeld aan u door te belasten.

4.3 Bij annulering binnen 2 werkdagen voor het symposium of in geval van uw afwezigheid, zijn wij genoodzaakt 100% aan u door te berekenen.

4.4 Afmeldingen uitsluitend via e‐mail: info@sissingh.nl

4.5 Een collega kan u vervangen zonder dat daar kosten voor gerekend worden. Graag wel even aan ons doorgeven.

4.6 In het geval dat de deelnemer na aanvang van het symposium tussentijds beëindigt of anderszins niet aan symposium deelneemt, heeft de deelnemer geen recht op restitutie van de kosten voor deelname.

 

Artikel 5 Privacy

5.1 Het op het aanmeldformulier opgegeven e-mailadres wordt gebruikt als correspondentieadres. Adreswijzigingen dienen via het e‐mailadres info@sissingh.nl doorgegeven te worden.

5.2 De deelnemer geeft uitdrukkelijk toestemming voor het verwerken en bijhouden van de gegevens die op het aanmeldformulier worden ingevuld.

5.3 De gegevens worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid verwerkt en niet aan derden ter beschikking gesteld zonder uitdrukkelijke toestemming van de deelnemer.

Artikel 6 Aansprakelijkheid

6.1 Deelnemer wordt geacht passend verzekerd te zijn tegen Wettelijke Aansprakelijkheids- en ziektekosten.

6.2 De organisatie is niet aansprakelijk voor calamiteiten, schade, ongevallen en de daaruit volgende gevolgschade, wanneer deze veroorzaakt of mogelijk gemaakt zijn door het handelen of verzuimen te handelen van derden.

6.3 De organisatie en/of royal floraholland eelde zijn niet aansprakelijk voor schade, aan deelnemer of derden toegebracht, als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt onder andere verstaan: Gehele of gedeeltelijke werkstakingen, ziekte en ongeval van de bij de uitvoering van het symposium betrokken personen, handelend namens of vanwege de organisatie (zonder dat adequate vervanging op korte termijn mogelijk is), brand, storingen aan en verlies van apparaten en hulpmiddelen.

6.4 Tijdens overmacht worden de verplichtingen van de organisatie tot uitvoering van het symposium ten behoeve waarvan deelnemer de overeenkomst is aangegaan, opgeschort.

6.5 Wanneer overmacht de uitvoering van het symposium ten behoeve waarvan deelnemer de overeenkomst is aangegaan geheel of gedeeltelijk onmogelijk maakt, dan zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder dat er een verplichting tot schadevergoeding ontstaat.

6.6 De eigendom en het copyright van de aan deelnemers verstrekte informatie ligt bij de organisatie.

6.7 Het programma van het symposium is onder voorbehoud. De organisatie heeft te allen tijde het recht om de programmering aan te passen.

6.8 De deelnemer kan geen rechten ontlenen aan de inschrijving voor de workshops.

Artikel 7 Toepasselijk recht

7.1 Op alle overeenkomsten tussen deelnemer en de organisatie waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, is Nederlands recht van toepassing.

7.2 Alle geschillen die verband houden met overeenkomsten tussen deelnemer en de organisatie, waarop deze voorwaarden van toepassing zijn en welke niet tot de competentie van de kantonrechter behoren, worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waarin de organisatie haar woonplaats heeft.

7.3 In afwijking van het bepaalde in lid 2 zijn deelnemer en de organisatie bevoegd om geschillen door minnelijk overleg op te lossen of aan een college voor geschillen voor te leggen.

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat deze website zo soepel mogelijk draait. Als je doorgaat met het gebruiken van de website, gaan we er vanuit dat je ermee instemt.